Reception Office, Finance and Administration Directorate within the Support Services Division in the Office of the Prime Minister

Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (UE) 2016/679 u l-Att dwar ilProtezzjoni u l-Privatezza tad-Data (Kap 586) jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali, kemm dik miżmuma elettronikament, kif ukoll dik miżmuma manwalment. L-Uffiċċju tarReception, Direttorat għall- Finanzi u Amministrazzjoni fid-Diviżjoni Servizzi ta’ Sapport (SSD) fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru għandu l-għan li jkun konformi mal-prinċipji kif definiti filleġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data

L-għanijiet għall-ġbir tad-data

L-Uffiċċju tar-Reception, Direttorat għall-Finanzi u Amministrazzjoni, SSD, OPM jiġbor u jipproċessa informazzjoni sabiex ikun jista’ jonora l-obbligi tiegħu skont il-leġiżlazzjoni preżenti.  Dan l-ipproċessar huwa meħtieġ biex jiġi kkontrollat l-aċċess tal-viżitaturi fil-Berġa ta’ Kastilja għal skopijiet ta’ sigurtà u sikurezza.  Id-data kollha hija miġbura u pproċessata skont kif stabbilit fil-liġijiet dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data u l-Politika tal-Gvern ta’ Malta dwar l-ICT.  

Riċevituri tad-data

L-informazzjoni personali hija aċċessata mill-uffiċjali li huma assenjati li jwettqu l-funzjonijiet tal-Uffiċċju tar-Reception, mid-Direttur għall-Finanzi u Amministrazzjoni, SSD, u millInformation Management Unit, OPM.  Id-data personali miġbura minn dan l-Uffiċċju tista’ tingħata lil uffiċjali tal-OPM li jaħdmu fil-Berġa ta’ Kastilja.  Id-data personali tista’ tingħata anke lil partijiet terzi meta dan huwa permess bil-liġi.

Id-Drittijiet tiegħek

Int għandek dritt tkun taf, bla ħlas, l-informazzjoni li l-Uffiċċju tar-Reception, Direttorat għallFinanzi u Amministrazzjoni, SSD, OPM qed iżomm u jipproċessa dwarek, ir-raġuni għala qed iżomm l-informazzjoni, min għandu aċċess għaliha, kif qed tinżamm u kif qed tinżamm aġġornata, għal kemm żmien qed tinżamm u x’qed jagħmel dan l-Uffiċċju biex ikun konformi mal-leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data.

Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data jistabbilixxi proċedura formali li għandha tintuża f’każ li jsiru talbiet għal aċċess ta’ informazzjoni mis-suġġetti tad-data.  Kull suġġett tad-data għandu d-dritt li jaċċessa kull informazzjoni personali li l-Uffiċċju tarReception iżomm dwaru, kemm dik miżmuma elettronikament, kif ukoll dik miżmuma manwalment. It-talbiet għal aċċess ta’ informazzjoi għandhom isiru bil-miktub u jintbagħtu lil Direttur (Finanzi u Amministrazzjoni), Direttorat għall-Finanzi u Amministrazzjoni, SSD, OPM.  Mat-talba għandhom jiġu sottomessi d-dettalji ta’ identifikazzjoni, bħan-numru talkarta tal-identità, l-isem u l-kunjom.  F’każ ta’ diffikultà dwar l-identifikazzjoni tal-persuna, wieħed jista’ jintalab jippreżenta d-dokument ta’ identifikazzjoni.

L-Uffiċċju tar-Reception , Direttorat għall-Finanzi u Amministrazzjoni, SSD, OPM għandu lgħan li jipproċessa t-talbiet għal aċċess ta’ informazzjoni fl-iqsar żmien possibbli u li jiżgura li l-informazzjoni tingħata fi żmien raġonevoli u fi kwalunkwe każ jara li dan isir sa mhux aktar tard minn xahar minn meta tasal it-talba, sakemm ma jkunx hemm raġuni valida għal aktar dewmien. Meta t-talba għal aċċess ma tkunx tista’ tiġi pproċessata fi żmien raġonevoli, ir-raġuni l-għala, għandha tintbagħat bil-miktub lis-suġġett tad-data. Is-suġġett tad-data se jiġi infurmat f’każ ta’ ksur tad-data personali tiegħu.  Is-suġġett tad-data għandu dritt jitlob li l-informazzjoni tiegħu tiġi emendata jew li ma tintużax f’każ li mhijiex korretta. Is-suġġett tad-data jista’ jitlob ukoll li d-data tiegħu tiġi mħassra.

Jekk applikabbli, dawn id-drittijiet jistgħu jiġu limitati skont il-Leġiżlazzjoni dwar ilProtezzjoni u l-Privatezza tad-Data  F’każ li m’intix sodisfatt bit-tweġiba li ngħatajt għat-talba għal aċċess, tista’ tirreferi l-ilment tiegħek lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data, li d-dettalji ta’ kuntatt tiegħu jidhru hawn taħt.

Dawn id-drittijiet jistgħu jiġu limitati, jekk japplika, skont il-Leġislazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data.

F’każ li ma tkunx sodisfatt bit-tweġiba li tingħata għat-talba għal aċċess, tista’ tirreferi l-ilment tiegħek lill-Kummissjoni għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data, li d-dettalji tiegħu jdhru iktar ‘l isfel.

Id-data personali tiegħek qed tinġabar għal interessi leġittimi. 

It-tabella ta’ hawn taħt tiddeskrivi l-għanijiet ta’ żamma tad-data mill-Uffiċċju tar-Reception.

KategorijaPerjodu ta’ ŻammaĠustifikazzjoni
Dettalji personali (Isem, Kunjom, Nru tal-Karta tal-Identità) ta’ individwi li mhumiex impjegati tal-OPM, u li dieħla fil-Berġa ta’ Kastilja.  Sitt (6) xhurGħal raġunijiet ta’ sigurtà
Rappreżentazzjoni  (individwi qed jattendu f’isimhom jew f’isem kumpanija/organizazzjoni/entità eċċ.)Sitt (6) xhurGħal raġunijiet ta’ sigurtà

Data li teħtieġ li tinqered wara l-perjodi ta’ żmien stipulati hawn fuq, se tiġi distrutta b’mod effiċjenti biex ikun assigurat li l-informazzjoni ma tibqax disponibbli fi ħdan l-Uffiċċju tarReception, Direttorat għall-Finanzi u Amministrazzjoni, SSD, OPM.

L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data ista jiġi kkuntattjat permezz tal-imejl:-:-dataprotectionofficer.humanresources.opm@gov.mt  jew permezz tat-telefon:- 2200 1025

Kontrollur tad-Data

Id-Direttur (Finanzi u Amministrazzjoni), SSD jista’ jiġi kkuntattjat hawnhekk:

Direttorat għal Finanzi u Amminstrazzjoni, SSD

Uffiċċju tal-Prim Ministru

Berġa ta’ Kastija,

Valletta  VLT 1061

Telephone:  2200 1073

Email:          jessica.a.abela@gov.mt

Il-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data

Tista’ tikkuntattja lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data fuq:

Level 2, Airways House,

High Street,

Sliema SLM 1549 

Telefon: 2328 7100  

Imejl:   idpc.info@idpc.org.mt

FacebookTwitter
Skip to content