Dikjarazzjoni tal-missjoni

Il-missjoni tagħna hija li nikkontribwixxu għall-għan ewlieni tas-servizz pubbliku billi nipprovdu servizz ta’ eċċellenza billi nindirizzaw il-materji li jaqgħu fil-kompitu tad-Direttorat b’mod metikoluż u fil-ħin. Being meticulous and timely in addressing the issues which the Directorate deals with.

Oqsma ta’ responsabbiltà ewlenin

Żvilupp ta’ Politika

Din it-taqsima tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ politika u strateġiji relatati mad-dossiers li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, kif ukoll nikkordinaw risposti li jintbagħtu lill-Unjoni Ewropea flimkien ma’ eżerċizzji li jsiru fuq bażi nazzjonali bil-għan li jiġu żviluppati u implimentati dawn l-istrateġiji. Coordinates responses to EU and national-led exercises which have the aim of developing strategies or implementing such strategies or policies.

L-Implimentazzjoni tal-Programmi

Din is-sezzjoni tiggwida applikanti prospettivi fuq opportunitajiet ta’ fondi Ewropej u tassisti l-entitajiet waqt li jiġi segwit il-proċess kollu tal-implimentazzjoni tal-programmi u skemi tal-fondi Ewropej. Din is-sezzjoni tħares u tikkordina l-implimentazzjoni tal-programmi tal-fondi Ewropej filwaqt li tiżgura li il-proġetti u inizjattivi jiġu konklużi fiż-żmien stipulat. Barra minn hekk, matul il-proġett isiru bosta kontrolli sabiex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tal-proġetti tkun konformi mal-ftehim tal-għotja tal-fondi u ma’ obbligazzjonijiet oħra, fil-waqt li jiġu pproċessati l-pagamenti ta’ proġetti ta’ fondi Ewropej ibbażati fuq dawn il-kontrolli.   This section performs desk-based checks in order to ensure that project implementation is in line with the grant agreement and other obligations whilst processing payments of EU funded projects based on such checks. Hence, guaranteeing sound financial management practices.

Affarijiet tal-Unjoni Ewropea

Is-sezzjoni li tiffoka fuq l-Affarijiet Ewropej fi ħdan dan id-Direttorat hija responsabbli li tikkordina l-pożizzjoni ta’ Malta fir-rigward ta’ abbozzi ta’ atti leġislattivi u non-leġislattivi li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Dat-talbiet għal pożizzjoni jaslu mingħand ir-Rappreżentanza Permanenti ta’ Malta fl-UE u mingħand id-Dipartiment ta’ Koordinazzjoni tal-UE. Madanakollu talbiet simili jaslu wkoll matul numri ta’ laqgħat li jiġu organizzati mill-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, anke fuq livell Ministerjali.

Din is-sezzjoni hija wkoll inkarigata tiżgura konformità fuq bażi nazzjonali fir-rigward ta numru ta’ oqsfa regolatorji Ewropej.

Funzjonijiet ċentrali

Id-Direttorat għandu dawn il-funzjonijiet:

Li jagħti sapport lill-entitajiet fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru fl-iżvilupp ta’ politika nazzjonali u leġislazzjoni; kif ukoll jikkolabora ma’ ministeri oħra fir-rigward ta’ materji li jikkonċernaw is-Servizz Pubbliku in ġenerali, meta jkun meħtieġ.
Li jassigura li l-interess Nazzjonali jiġi mħares fil-fora Ewropej, b’mod partikolari waqt diskussjonijiet ta’ proposti ġodda fuq livell Ewropew li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru.

Li jikkonsulta mal-awtoritajiet u entitajiet fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru kif ukoll ma’ Ministeri oħra fuq proposti ta’ leġislazzjoni Ewropea sabiex tiżgura li il-pożizzjoni ta’ Malta titħejja f’waqtha u b’mod metikoluż.

Iżżomm infurmati dipartimenti oħra fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru bi żviluppi dwar il-politika Ewropea li jolqtu direttament, jew li jaf iħallu impatt fuq oqsma politiċi li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Jipprepara Memoranda fejn fihom tiġi mħejjija l-pożizzjoni ta` Malta fir-rigward ta oqsma speċifiċi sabiex jiġu diskussi u approvati fil-Kumitat Intra-Ministerjali, fil-Kabinett, kif ukoll fil-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet Barranin u Ewropej fi ħdan il-Kamra tad-Deputati.

Jikkordina u jipprepara dokumenti għall-gruppi ta’ ħidma, u kumitati oħra, fosthom il-laqgħat tar-Rappreżentanti Permanenti (COREPER), u għal laqgħat tal-Kunsill tal-Ministri.

Jiżgura parteċipazzjoni sħiħa fi programmi, proġetti, proċessi leġislattivi u inizjattivi oħra li huma relatati mal-Unjoni Ewropea.

Jara li r-risposti ta’ kwestjonarji maħruġa mill-istituzzjonijiet Ewropej isiru b’reqqa u li jiġu sottomessi saż-żmien stipulat.

Oversees the timely drawing up of answers to the questionnaires sent by the EU institutions as part of their functions when preparing any document to be discussed by the Member States.

Jiżgura li Regolamenti u Direttivi tal-Unjoni Ewropeja jiġu trasposti b’mod korrett, u jara li l-implimentazzjoni u l-infurzar jibqa’ iseħħ.

Jikkordina l-preparamenti loġistiċi u politiċi qabel laqgħat bilaterali ma’ Pajjiżi Terzi.

Jikkordina u isegwi mill-qrib il-Proġetti ta’ Fondi Ewropej tal-entitajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tal-Uffiċju tal-Prim Ministru.

Jipparteċipa f’konferenzi, seminars, workshops  u gruppi ta’ esperti  kemm lokalment, kif ukoll fuq livell Ewropew.

Dettalji ta’ Kuntatt
Policy Development and Programme Implementation Directorate
L-Uffiċċju tal-Prim Ministru
No 18, Floor 3
South Street
Valletta
MALTA

Telephone
+356 22001132
dpi.opm@gov.mt;euaffairs.opm@gov.mt

Director – Ms Claudine Sciberras
claudine.b.sciberras@gov.mt
Assistant Director (Programme Implementation) – Mr Clifton Pulis
clifton.pulis@gov.mt
Assistant Director (Policy Development and EU Affairs) – Ms Graziella Farrugia
graziella.b.farrugia@gov.mt

FacebookTwitter
Skip to content