Il-Missjoni tad-Dipartiment

Biex ikun possibbli approċċ aktar olistiku għall-governanza u l-ġestjoni tad-dejta u r-rekords uffiċjali fi ħdan l-Amministrazzjoni Pubblika. Dan se jippermetti wkoll lill-Amministrazzjoni Pubblika tissimplifika l-proċessi u fl-aħħar mill-aħħar ittejjeb it-twassil tas-servizz.

Sfond

Il-Kunsill tal-Governanza tad-Dejta twaqqaf kmieni fl-2014, bl-għan primarju li jservi bħala bord konsultattiv għall-kwistjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet kollha relatati mad-dejta fil-kuntest tal-Amministrazzjoni Pubblika. I l-Kunsill huwa prinċipalment responsabbli għad-direzzjoni tal-politika fir-rigward tad-dejta maħluqa u miżmuma fl-Amministrazzjoni Pubblika kollha.

Permezz taċ-Ċirkolari tal-OPM 31/2016, il-Kunsill imbarka fuq inizjattiva biex jidentifika r-reġistri eżistenti tad-dejta li għandhom bażi legali fl-Amministrazzjoni Pubblika kollha. Numru konsiderevoli ta’ reġistri ġew identifikati u ġew inklużi fir-Reġistru tar-Reġistri. Ġew identifikati żewġ reġistri bażi, ir-Reġistru tal-Persuni u r-Reġistru tal-Indirizzi, li fihom dejta użata fil-biċċa l-kbira tal-proċessi tal-gvern. Is-sidien ta’ dawn iż-żewġ Reġistri huma l-Aġenzija Identity Malta u l-Uffiċċju Elettorali rispettivament. L-għan ta’ din l-inizjattiva huwa li jiġi żgurat li d-dejta miżmuma fir-reġistri kollha, li għandha tiġi kondiviża fost id-diversi dipartimenti u entitajiet, tkun preċiża u kompleta, filwaqt li jiġi żgurat li l-aċċess għal din id-dejta jkun konformi mal-leġiżlazzjoni applikabbli u l-kunsens infurmat.

F’Novembru 2020, bis-saħħa tal-Avviż Legali 430 tal-2020, ġie stabbilit ir-rekwiżit għal Reġistru tan-Negozju u sussegwentement il-Malta Business Registry ġie identifikat bħala reġistratur. Ladarba jimtela, ir-Reġistru tan-Negozju jkun fih il-profil tan-negozju ta’ kull impriża li topera f’Malta.

Il-Funzjonijiet tal-Kunsill

Il-Kunsill huwa l-korp konsultattiv ewlieni fil-kwistjonijiet kollha relatati mal-governanza tar-reġistri uffiċjali skont ir-Reġistru tar-Reġistri skont AL 34/2021. Il-funzjoni konsultattiva tal-Kunsill tinkludi kwalunkwe diskussjoni ta’ livell għoli u l-formulazzjoni ta’ politika, direzzjoni u deċiżjonijiet relatati ma’ dejta użata orizzontalment (komunement) fl-Amministrazzjoni Pubblika kollha.

Ir-Regolamenti dwar l-Istrutturi Organizzattivi għall-Kondiviżjoni u l-Użu mill-Ġdid tad-Dejta ddaħħlu fis-seħħ bis-saħħa tal-Avviż Legali 34 tal-2021. Il-Kunsill tal-Governanza tad-Dejta huwa għalhekk legalment marbut li jservi bħala l-punt fokali għall-kordinazzjoni u l-medjazzjoni kif jista’ jkun meħtieġ fir-rigward tal-ġestjoni u s-sorveljanza tar-reġistri uffiċjali u r-rekords uffiċjali fi ħdan il-funzjonijiet tal-Amministrazzjoni Pubblika.

Il-Kunsill għandu s-setgħa li jintroduċi strutturi u proċessi organizzattivi fejn meħtieġ biex jiżgura li d-dejta tintuża, tiġi trattata, kondiviża u użata mill-ġdid b’mod etikament sod u skont il-leġiżlazzjoni applikabbli u l-aħjar prattika, bħall-Once Only Principle (OOP).

Il-Kunsill huwa wkoll responsabbli biex jiżgura li dejta miftuħa fi ħdan l-Amministrazzjoni Pubblika tkun disponibbli fejn possibbli. Għal dan il-għan, il-Kunsill jiffaċilita d-diskussjonijiet fost is-sidien tad-dejta fi ħdan l-Amministrazzjoni Pubblika u kwalunkwe parti terza li tista’ titlob aċċess għal reġistri jew settijiet tad-dejta speċifiċi. Kwalunkwe deċiżjoni li jieħu l-Kunsill f’dan ir-rigward tista’ tiġi appellata quddiem il-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dejta (IDPC).

Il-Membri tal-Kunsill

Il-Kunsill tal-Governanza tad-Dejta huwa magħmul minn Chairperson u erba’ membri oħra li jinħatru għal terminu ta’ tliet (3) snin mis-Segretarju Permanenti Ewlieni. Il-Kunsill tal-Governanza tad-Dejta huwa assistit minn segretarju, li jiżgura li l-proċedimenti tal-Kunsill ikunu organizzati u rreġistrati b’mod effettiv.

FacebookTwitter