Author: olivia.cortis@gov.mt

IS-SISTEMA TA’ UNURI, GĦOTJIET U DEKORAZZJONIJIET TA’ MALTA

Is-sistema ta` Unuri, Għotjiet u Dekorazzjonijiet f`Malta twaqqfet fl-1975 bl-Att dwar Ġieħ ir- Repubblika u ssaħħet fl-1990 bit-twaqqif tal-Ordni Nazzjonali tal-Meritu taħt l-istess Att.

Malta tagħti ġieħ pubbliku lil ċittadini Maltin li jiddistingwu ruħhom f’oqsma differenti tal-ħajja u li l-kontribut u l-kisbiet tagħhom ikabbru l-ġid u r-risq ġenerali taċ-ċittadini sħabhom. Malta tagħti ġieħ ukoll lil dawk il-persuni ta’ nazzjonalità barranija li jkunu ddistingwew ruħhom fis-servizz tagħhom bil-promozzjoni u t-twettiq ta’ relazzjonijiet internazzjonali jew li jkunu kisbu r-rispett u l-gratitudni tal-poplu tal-gżejjer Maltin.

L-Istat jagħti l-unuri f’Jum ir-Repubblika bil-ħatriet fl-Ordni Nazzjonali tal-Meritu jew f’Ġieħ ir-Repubblika, hawnhekk iżjed ‘il quddiem imsejħa Ix-Xirka jew Xirka, jew bl-għotja tal- Midalja għall-Qlubija jew il-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika.

L-unuri mogħtija taħt l-Att dwar Ġieħ ir-Repubblika m’humiex intenzjonati biex joħolqu soċjetà elitista. Dawn ma jagħtu l-ebda privileġġ speċjali u l-ebda benefiċċju finanzjarju. L-għotja ta’ unuri hija mod simboliku u dejjiemi għal pajjiż biex jirrikonoxxi pubblikament, il-meritu u l-ħila taċ- ċittadini tiegħu f’oqsma differenti tal-ħajja.

Ħatriet fl-Ordni Nazzjonali tal-Meritu u fix-Xirka u l-għotja ta’ Midalji tar-Repubblika jsiru mill-President ta’ Malta fuq il-parir bil-miktub tal-Prim Ministru. L-Istrumenti tal-Ħatra, l-Insinji u l-Midalji jiġu ppreżentati mill-President waqt Ċerimonja ta’ Investitura li ssir kull sena fit-13 ta’ Diċembru.

Il-President ta’ Malta hija l-Kap tax-Xirka u tal-Ordni waqt li s-Segretarju tal-Kabinett huwa, ex officio, l-Kanċillier. Jinħatar Reġistratur bħala uffiċjal tax-Xirka u tal-Ordni bl-inkarigu li jżomm rendikont tal-għoti ta’ unuri u dekorazzjonijiet. Jinħatar ukoll Kumitat tan-Nomini li wara li jikkunsidra kull nomina jagħmel proposti lill-Prim Ministru bl-ismijiet ta’ dawk iċ-ċittadini li lilhom huwa mixtieq li jingħata ġieħ.

L-Ordni Nazzjonali tal-Meritu tagħti ġieħ lil ċittadini Maltin li jkunu ddistingwew lilhom infushom f’diversi oqsma ta’ ħila. Il-motto tal-Ordni huwa ‘Virtute et Constantia’Ċittadini Maltin biss jistgħu jinħatru bħala mseħbin tal-Ordni iżda ċittadini barranin li jkunu ddistingwew lilhom

infushom bis-servizz tagħhom fil-promozzjoni u t-twettiq ta’ relazzjonijiet internazzjonali jew li jkunu kisbu r-rispett u l-gratitudni tal-poplu tal-Gżejjer Maltin jistgħu jingħataw sħubija onorarja.

L-għan tal-erba’ gradi tal-Ordni – Kumpann tal-Unur, Kumpann, Uffiċjal u Membru – hu li jħaddan firxa kbira ta’ ħila u ta’ servizz siewi.

Minbarra dawk li servew, jew li jkunu qed iservu, fil-kariga ta’ President ta’ Malta jew ta’ Prim Ministru li bis-saħħa tal-kariga tagħhom ikunu Kumpannji tal-Unur tal-Ordni, jista’ jkun hemm mhux aktar minn tliet membri oħra f’dan il-grad fl-istess waqt. Fil-gradi l-oħra n-numru ta’ ħatriet kull sena ma jistax ikun aktar minn żewġ Kumpannji, tliet Uffiċjali u għaxar Membri, minbarra ħatriet ta’ mseħbin onorarji.

Dawk li jingħataw l-Ordni Nazzjonali tal-Meritu huma ntitolati skont il-Liġi jġibu dawn l-ittri wara isimhom – KUOM fil-każ ta’ Kumpannji tal-Unur, KOM fil-każ ta’ Kumpannji, UOM fil-każ ta’ Uffiċjali u MOM fil-każ ta’ Membri.

Ġieħ ir-Repubblika hija xirka ta’ ġieħ li tkun magħmula minn imseħbin u mseħbin onorarji ta’ meritu eċċezzjonali f’servizz lejn Malta jew lejn l-umanità. Il-motto tax-Xirka huwa “Għall-ġid tal- Maltin“.

Ċittadini Maltin biss jistgħu jiġu maħtura bħala mseħbin tax-Xirka, iżda kull ċittadin distint ta’ pajjiż ieħor barra Malta li lilu huwa mixtieq li jingħata ġieħ jista’ jiġi bħala msieħeb onorarju tax- Xirka. Minbarra l-imseħbin onorarji, in-numru ta’ mseħbin ġodda tax-Xirka ma jistax ikun iżjed minn tlieta kull sentejn.

Imseħbin jew imseħbin onorarji tax-Xirka huma ntitolati skont il-Liġi li jġibu l-ittri SĠ (Sieħeb il- Ġieħ) wara isimhom.

Il-Midalja għall-Qlubija u l-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika jistgħu jingħataw mill-President, fuq il-parir bil-miktub tal-Prim Ministru.

Il-Midalja għall-Qlubija tista’ tingħata lil ċittadini Maltin għal xi għemil ta’ qlubija eċċezzjonali. Tista’ tingħata wkoll fuq bażi onorarja lil kull ċittadin ta’ pajjiż barra minn Malta għal xi egħmil ta’ qlubija eċċezzjonali li jkun jixraqlu rikonoxximent minn Malta. Tista’ tingħata wkoll wara l-

mewt. Dawk il-persuni li jingħataw il-“Midalja għall-Qlubija” huma ntitolati li jġibu l-ittri MRQ (Midalja tar-Repubblika għall-Qlubija) wara isimhom.

Il-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika tista’ tingħata lil ċittadin Malti għal servizz distint lil pajjiżu. F’ċirkostanzi speċjali l-Midalja tista’ tingħata lill-grupp ta’ persuni jew lil xi organizzazzjoni debitament iskritta skont il-liġi. Tista’ tingħata wkoll wara l-mewt. Il-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika m’għandix tingħata lil aktar minn għaxar ċittadini Maltin f’sena. Il- Midalja tista’ tingħata fuq bażi onorarja lil kull ċittadin ta’ pajjiż barra minn Malta li lilu huwa mixtieq li jingħata ġieħ.

Dawk il-persuni li jingħataw il-“Midalja għall-Qadi tar-Repubblika” huma ntitolati skont il-liġi li jġibu l-ittri MQR (Midalja għall-Qadi tar-Repubblika) wara isimhom.

L-ismijiet ta’ dawk il-persuni distinti li jinħatru membri fl-Ordni Nazzjonali tal-Meritu, jew fix- Xirka jew dawk li jingħataw il-Midalja għall-Qlubija u l-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika, jiġu ppubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern.

Direttorat għall-Iżvilupp tal-Politika u Implimentazzjoni tal-Programmi (PDPI)

Dikjarazzjoni tal-missjoni

Il-missjoni tagħna hija li nikkontribwixxu għall-għan ewlieni tas-servizz pubbliku billi nipprovdu servizz ta’ eċċellenza billi nindirizzaw il-materji li jaqgħu fil-kompitu tad-Direttorat b’mod metikoluż u fil-ħin.

Oqsma ta’ responsabbiltà ewlenin

Żvilupp ta’ Politika

Din it-taqsima tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ politika u strateġiji relatati mad-dossiers li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, kif ukoll nikkordinaw risposti li jintbagħtu lill-Unjoni Ewropea flimkien ma’ eżerċizzji li jsiru fuq bażi nazzjonali bil-għan li jiġu żviluppati u implimentati dawn l-istrateġiji.

L-Implimentazzjoni tal-Programmi

Din is-sezzjoni tiggwida applikanti prospettivi fuq opportunitajiet ta’ fondi Ewropej u tassisti l-entitajiet waqt li jiġi segwit il-proċess kollu tal-implimentazzjoni tal-programmi u skemi tal-fondi Ewropej. Din is-sezzjoni tħares u tikkordina l-implimentazzjoni tal-programmi tal-fondi Ewropej filwaqt li tiżgura li il-proġetti u inizjattivi jiġu konklużi fiż-żmien stipulat. Barra minn hekk, matul il-proġett isiru bosta kontrolli sabiex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tal-proġetti tkun konformi mal-ftehim tal-għotja tal-fondi u ma’ obbligazzjonijiet oħra, fil-waqt li jiġu pproċessati l-pagamenti ta’ proġetti ta’ fondi Ewropej ibbażati fuq dawn il-kontrolli. B’hekk, jiġi żgurat li dawn il-pagamenti ikunu saru b’mod korrett.

Affarijiet tal-Unjoni Ewropea

Is-sezzjoni li tiffoka fuq l-Affarijiet Ewropej fi ħdan dan id-Direttorat hija responsabbli li tikkordina l-pożizzjoni ta’ Malta fir-rigward ta’ abbozzi ta’ atti leġislattivi u non-leġislattivi li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Dat-talbiet għal pożizzjoni jaslu mingħand ir-Rappreżentanza Permanenti ta’ Malta fl-UE u mingħand id-Dipartiment ta’ Koordinazzjoni tal-UE. Madanakollu talbiet simili jaslu wkoll matul numri ta’ laqgħat li jiġu organizzati mill-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, anke fuq livell Ministerjali.

Din is-sezzjoni hija wkoll inkarigata tiżgura konformità fuq bażi nazzjonali fir-rigward ta numru ta’ oqsfa regolatorji Ewropej.

Funzjonijiet ċentrali

Id-Direttorat għandu dawn il-funzjonijiet:

Li jagħti sapport lill-entitajiet fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru fl-iżvilupp ta’ politika nazzjonali u leġislazzjoni; kif ukoll jikkolabora ma’ ministeri oħra fir-rigward ta’ materji li jikkonċernaw is-Servizz Pubbliku in ġenerali, meta jkun meħtieġ.

Li jassigura li l-interess Nazzjonali jiġi mħares fil-fora Ewropej, b’mod partikolari waqt diskussjonijiet ta’ proposti ġodda fuq livell Ewropew li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru.

Li jikkonsulta mal-awtoritajiet u entitajiet fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru kif ukoll ma’ Ministeri oħra fuq proposti ta’ leġislazzjoni Ewropea sabiex tiżgura li il-pożizzjoni ta’ Malta titħejja f’waqtha u b’mod metikoluż.

Iżżomm infurmati dipartimenti oħra fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru bi żviluppi dwar il-politika Ewropea li jolqtu direttament, jew li jaf iħallu impatt fuq oqsma politiċi li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru.

Jipprepara Memoranda fejn fihom tiġi mħejjija l-pożizzjoni ta` Malta fir-rigward ta oqsma speċifiċi sabiex jiġu diskussi u approvati fil-Kumitat Intra-Ministerjali, fil-Kabinett, kif ukoll fil-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet Barranin u Ewropej fi ħdan il-Kamra tad-Deputati.
Jikkordina u jipprepara dokumenti għall-gruppi ta’ ħidma, u kumitati oħra, fosthom il-laqgħat tar-Rappreżentanti Permanenti (COREPER), u għal laqgħat tal-Kunsill tal-Ministri.

Jiżgura parteċipazzjoni sħiħa fi programmi, proġetti, proċessi leġislattivi u inizjattivi oħra li huma relatati mal-Unjoni Ewropea.

Jara li r-risposti ta’ kwestjonarji maħruġa mill-istituzzjonijiet Ewropej isiru b’reqqa u li jiġu sottomessi saż-żmien stipulat.

Jiżgura li Regolamenti u Direttivi tal-Unjoni Ewropeja jiġu trasposti b’mod korrett, u jara li l-implimentazzjoni u l-infurzar jibqa’ iseħħ.

Jikkordina l-preparamenti loġistiċi u politiċi qabel laqgħat bilaterali ma’ Pajjiżi Terzi.

Jikkordina u isegwi mill-qrib il-Proġetti ta’ Fondi Ewropej tal-entitajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tal-Uffiċju tal-Prim Ministru.

Jipparteċipa f’konferenzi, seminars, workshops u gruppi ta’ esperti kemm lokalment, kif ukoll fuq livell Ewropew.

Dettalji ta’ Kuntatt
Policy Development and Programme Implementation Directorate
Office of the Prime Minister
No 18, Floor 3
South Street
Valletta
MALTA

Telephone
+356 22001132
dpi.opm@gov.mt;euaffairs.opm@gov.mt

Director – Ms Claudine Sciberras

claudine.b.sciberras@gov.mt

Assistant Director (Programme Implementation) – Mr Clifton Pulis

clifton.pulis@gov.mt

Assistant Director (Policy Development and EU Affairs) – Ms Graziella Farrugia

graziella.b.farrugia@gov.mt